SCHLOSSER ALASKA
BLANCO NAYA 9
BLANCO PLEON 8

BLANCO NAYA 6
	SCHLOSSER OHAIO
כיור חרס עליון פרפקטו