BLANCO NAYA 6
	SCHLOSSER OHAIO
  SCHLOSSER ALASKA

BLANCO NAYA 9
BLANCO PLEON 8
כיור חרס עליון סלקטד