BLANCO NAYA 9
BLANCO PLEON 8
BLANCO NAYA 6

	SCHLOSSER OHAIO
  SCHLOSSER ALASKA
כיור חרס עליון פרפקטו